ฤดูกาลถูกขัดจังหวะ ตลอดฤดูใบไม้ผลิครั้งที่จะสัมภาษณ์ผู้สูงอายุโรงเรียนมัธยม

ฤดูกาลถูกขัดจังหวะ ที่มี นักกี ฬาอา ชีพถูก ตัดสั้น โดยการ ระบาด โคโร น่าไวรัส

เมื่อยก เลิกฤดูกาล “ มันเป็น และยัง คงเป็น คนเกียจ คร้านใหญ่ มีความ หงุดหงิด เมื่อรู้ ว่าคุณ

อยู่ใกล้ การเดิน ทางไป ยังสถาน ที่ที่ คุณอยาก จะเป็นทีม แต่การ ที่มัน หลุดออก มาจาก ใต้ฝ่า เท้าของ คุณนั้น เจ็บปวด และต่อย เมื่อมา ถึงจุด นี้ฉัน วอลเล่ย์บอลวิสคอนซิน

พยายาม ที่จะ ใช้เป็น เชื้อเพลิง ในอนาคต” บนสนาม วอลเลย์ บอลชาย หาดถูกปิด “ ฉันเห็น วีดิ โอของ แผนกชาย หาดและ คนที่ ตัดอวน นั่นเป็น เพียงเกลือ

ในแผล” เกี่ยวกับ ชีวิต ที่ปราศ จากกีฬา “ มันเป็น ความเจ็บปวด มันแย่จริงๆ มันเป็น เรื่องที่ น่าหงุด หงิดเพราะ มันดี มากที่ มีกิจ วัตรนั้น สิ่งที่ ใกล้เคียง ที่สุด

ฤดูกาลถูกขัดจังหวะ

ที่ฉัน จะได้ รับคือ ดูว่า สารคดี ของไม เคิลจอร์แดน พยายาม หาแรง จูงใจ

ทุกวัน”เขายัง คงรูปร่าง “ ฉันได้ รับการ ออกกำ ลังกายจาก มหาวิท ยาลัย แคลิ ฟอร์เนีย ซานตา บาร์บาร่า ฉันออก กำลัง กายกับ พ่อของฉัน ฉันเล่น ปิงปอง มากและ ทำให้

ก้นฉัน เตะโดย พ่อของฉัน นั่นเป็น วิธี ที่ดี ที่จะ สอนฉัน ให้พ่ายแพ้” ในสิ่ง ใหม่ ๆ ที่ค้น พบโดย มีเว ลาว่าง “ ฉันเล่น กีตาร์ เบสมา ตั้งแต่ สมัยมัธ ยมและ ในขณะ วอลเลย์บอล

ที่วอล เลย์บอล ได้ใช้ เวลา มากขึ้น ฉันจึง หยุดพัก ด้วยเว ลาว่าง ทั้งหมด นี้ฉัน

ได้พบ กับเว ลาสำ หรับกี ตาร์เบส” การหยุด กีฬา เปลี่ยนไป อย่างไร “ มันสอน ให้ฉัน

ชื่นชม สิ่งที่ ฉันมี มันแสดง ให้เห็น ทุกสิ่ง ที่คุณ มีและ สิ่งที่ คุณทำ เพื่อไป ได้ดัง

นั้นคุณ ต้องชื่น ชมสิ่ง ที่คุณ มีเมื่อ คุณมี” ที่ซึ่ง เขาเห็น ตัวเอง ใน 10 ปี “ ฉันกำ ลังมอง

หาวิ ชาเอก ทางรัฐ ศาสตร์ ฉันต้อง การทำ งานให้ กระทรวง การต่าง ประเทศ หรือหน่วย งานต่าง ประเทศ ในช่วง พักนี้ ฉันมี เวลา รวบรวม สถานที่ เพื่อไป ยังราย การฝาก

ข้อมูล ” และราย การถัง เดินทาง ของเขา คืออะไร? “ ฉันสน ใจมา นุษยวิท ยาและ ประวัติ ศาสตร์โบ ราณจริงๆ ถ้าฉันสามารถไปได้ทุกที่ฉันจะไปที่กรีซหรือที่โรมัน” ดูบอลสด