ตบเก็บชัยชายหาด การแข่งขัน ยูโร่เค้ก ไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล 2020 รอบคัดตัวแทนภาคเหนือ

ตบเก็บชัยชายหาด รุ่นอายุ 16 ปีหญิงสถานศึกษาศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัยชนะ สถานที่เรียนบ้านหนองแห้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน. 2:1 (10:15,15:11,11:8),

สถานที่เรียนเม็งรายมหาราช วิทยาคม จังหวัดเชียงรายชนะ สถานศึกษาบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จังหวัดลำพูน 2:0. (15:9,15:7) ,สถานศึกษาบ้านธาตุขิงแกง จังหวัดพะเยาชนะ สถานศึกษาบ้านขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2:1. (8:15,15:10,11:6)

รุ่นอายุ 16 ปีชาย สถานที่เรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปางชนะ สถานที่เรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย. 2:1. (12:15,15:13,11:8) ,โรงเรียนเทศบาล 6 จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายชนะ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2:0. (15:12,15:10) ,สถานศึกษาชุมชนบ้านหมอกจำแป จังหวัดแม่ฮ่องสอนชนะ สถานที่เรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปาง 2:1. (15:11,10:15,11:7)

รุ่นอายุ 18 ปีหญิงสถานที่เรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปางชนะ สถานศึกษาที่นาโบสถ์พิทยาคม จังหวัดตาก 2:1. (15:8,9:15,11:8) สถานศึกษาเม็งรายมหาราชวิทยาคม

จังหวัดเชียงรายชนะ สถานที่เรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา. 2:1. (14:16,15:13,11:6),โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชนะ สถานศึกษาสวนดอกกุหลาบจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ 2:0. (15:12,18:16

รุ่นอายุ 18 ปีชาย สถานที่เรียนวังเหนือวิทยา จังหวัดลำปางชนะ โรงเรียนเทศบาล 6 จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 2:1. (15:8,17:19,11:7),

ตบเก็บชัยชายหาด สถานศึกษาแม่สาย ประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงรายชนะ สถานที่เรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 2:1. (9:15,15:4,11:6),สถานที่เรียน อบจ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงรายชนะ สถานที่เรียนพญาลอวิทยาคม 2 จังหวัดพะเยา 2:0 (15:12,15:6) รวมการแข่งขัน

ตบเก็บชัยชายหาด

ทีมลูกยางสาวเม็งรายมหาราชวิทยาคม ชนะ บ้านใหม่เจริญก้าวหน้า

ผล 2-0 เซต ในศึกยูโร่ขนมเค้กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล 2020 รอบคัดตัวแทนภาคเหนือ ที่สถานศึกษาพญาลอ วิทยาคม จังหวัดพะเยา วอลเลย์บอล

ตบเก็บชัยชายหาด การประลองยูโร่ขนมเค้กไทยแลนด์บีชวอลเลย์บอล 2020 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือในสถานศึกษาพญาลอ วิทยาคม จังหวัดพะเยา ผลที่เกิดจากการแข่งขันดังต่อไปนี้

รุ่นอายุ12 หญิง ร.ร.คลองธรรมชนะ ร.ร.อนุบาลเก้าเลี้ยว 2:1. 19:17,11:15,12:10 ,ร.ร.บ้านเหล่าชนะ โรงแรม ป่าแดงวิทยา 2:1. 12:15,15:10,11:3,ร.ร. เทศบาลตําบลลานกระบือชนะ ร.ร.ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 2:0. 15:6,15:8

รุ่นอายุ12 ปีชาย ร.ร.บ้านเหล่าชนะ ร.ร.เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 2:0 15:5,15:4 ,ร.ร.ทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาชนะร.ร. อนุบาลเก้าเลี้ยว 2:015:13,15:9,ร.ร. ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ชนะ ร.ร.เทศบาลตำบลบ้านธิ 2:0. 15:7,15:2

รุ่นอายุ 14 ปีหญิง ร.ร.เม็งรายมหาราชวิทยาคมชนะ ร.ร. บ้านใหม่เจริญผล 2:0 15:4,15:8 ,ร.ร.อบจ อุตรดิตถ์ชนะร.ร. วังเหนือวิทยา 2:0 15:13,22:20 ,ร.ร. นาโบสถ์พิทยาคมชนะ โรงแรม พญาลอวิทยาคม 1. 2:0. 15:6,15:10 ดูบอลสด

รุ่นอายุ 14 ปีชาย ร.รภูซางวิทยา ชนะร.ร. ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ 2:1 15:9,12:15,11:7,ร.ร. พญาลอวิทยาคมชนะ ร.ร.บ้านธาตุขิงแกง 2:0. 15:13,20:18 ,ร.ร. บุญวาทย์วิทยาลัย ชนะร.ร. ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ 2:0. 15:10,1614

กีฬาที่แข่งขัน กันระหว่าง 2 ทีม ทีมละ 6 คน รวมตัวรับอิสระ 1 คน โดยแบ่งแดน จากกันด้วยตาข่ายสูง แข่งทำคะแนน จากลูกบอลที่ตก ในเขตแดนของฝ่าย ตรงข้ามเพื่อตีลูกวอลเลย์บอล ลงแดนศัตรู